Semalt: Balykçy aldawlaryna we spama garşy nädip durmalydygy barada 5 möhüm maslahat

Dünýäde her gün takmynan 1,6 milliard bit e-poçta spamy iberilýär. Size iberilen hatlaryň 20 göteriminiň spamdygy çak edilýär. Demirgazyk Amerikada spamyň 80% -iniň çeşmesini yzarlamak bolýar, sebäbi 200 meşhur spamerden gelendigi belli. Spam alada döredýär, sebäbi balykçy hüjümleriniň amala aşyrylyp bilinjekdigini görkezýär. Balyk tutmak, spam adatça bizar edýärkä hasabyňyzy we şahsyýetiňizi yzyna alýar.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Oliwer King, spamdan gorap boljak aşakdaky çemeleşmeler barada jikme-jik maglumat berýär.

Birnäçe e-poçta salgysyny açyň.

Ilki bilen şahsy e-poçta salgysyny guruň we ulanylyşyny birnäçe maşgala we dostlaryňyz bilen şahsy habarlaşma bilen çäklendiriň. Köplenç spamerler umumy atlara, sanlara we sözlere goşulyp e-poçta sanawlaryny döredýärler. Şonuň üçin familiýaňyzy we adyňyzy e-poçta salgyňyzda ulanmak isleseňiz, döredijilikli bolmak we nyşanlaryň özboluşly birleşmesini saýlamak maslahat berilýär. Ilki bilen, şahsy e-poçta salgyňyzy almagy şahsyýet üçin kynlaşdyrmak isleýärsiňiz. Indi köpçülige açyk e-poçta salgysyny açyň we onlaýn hyzmatlara ýazylmagyňyzy ýa-da foruma ýazylmagyňyzy talap edýän ýagdaýlarda ulanyň. Jemgyýetçilik e-poçta salgyňyz bilen aşakdaky çäreleri görmäge synanyşyň. Ony ýygy-ýygydan üýtgediň. Köp sanly köpçülikleýin e-poçta salgylaryny ulanyň. Bu iki ädim, e-poçta salgyňyzy potensial spamerlere kimiň berýändigini bilmäge kömek eder. E-poçta salgyňyzy satýan saýtlary ýa-da platformalary kesgitläniňizden soň, olardan gaça durmak we Google-a hasabat bermek maslahat berilýär.

Hiç haçan spama jogap bermäň.

Spamçylaryň köpüsi, öndürijiligi kesgitlemek maksady bilen spam e-poçta salgylaryna gündelik jogaplary we girdejileri barlaýarlar. Bu, bu e-poçta näçe köp jogap berseňiz, spam sanynyň köpelmek ähtimallygynyň ýokarydygyny aňladýar.

Abunalygy ýatyrmak kararyna gelmezden ozal pikirleniň.

Spamçylaryň indi galp abunalyk baglanyşyklary agdyklyk edýän galp abunalyk e-poçta iberýändigi ýüze çykaryldy. Bu hileler, "abunalygy" basanyňyzdan soň alýan spamyňyzyň mukdarynyň köpelmegini üpjün etmek bilen olaryň peýdasyna işleýär. E-poçta näbelli çeşmeden gelip, abunalygyňyzy islese, bu islege garşy durmak maslahat berilýär.

Brauzeriňiziň täzelenendigine göz ýetiriň.

Brauzer döredijiler, häzirki howpsuzlyk ýamalarynyň hemmesiniň bardygyny üpjün etmek üçin köplenç bu programmalary täzeleýärler. Brauzeriňizi täzelemezlik, kompýuteriňizi şahsy maglumatlaryňyzy ýygnap bilýän we spamçylara iberip biljek zyýanly programma üpjünçiligine ýa-da näsazlyklara sezewar edýär. Awto täzelenme düwmesiniň maglumatlaryňyzy goramak üçin elmydama hereket edýändigine göz ýetirmek maslahat berilýär.

Spama garşy süzgüçlere maýa goýuň.

E-poçta hasabyňyzy üpjün edijiniň spama garşy köp aýratynlyklarynyň bardygyna göz ýetiriň. Google-dan gelen Gmail-de spam bukjasy bar, ol ýerde poçtaňyza girmezden spam diýip çaklaýan e-poçta awtomatiki süzülýär. Bu, esasanam esasy poçta gutusyna girenlerinde spam tarapyndan döredilen gahar-gazaby azaltmaga hyzmat edýär.

mass gmail